logo

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” หัวข้อ “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท

หัวข้อการประกวด
“เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

 1. ผลิตสื่อวิดีโอ
 2. ผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
 2. ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
 3. ระดับประชาชนทั่วไป
 4. สมัครส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (มากกว่า ๑ คน และไม่จำกัดสมาชิกในทีม)

กติกาการสมัคร

 1. ผู้สมัครเข้าประกวดในประเภทนักเรียนและนักศึกษาต้องส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาโดยแต่ละ สถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ผลงานและมีอาจารย์ประจำสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรอง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีมอาจารย์ ๑ ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะ อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ทีม)
 2. ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ในโครงการ Healthy Digital Family ต้องมีความยาวไตเติลหัวและเครดิตปิดท้ายไม่เกิน ๓ นาที
 3. ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการ Healthy Digital Family ตอนเริ่ม และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปิดท้าย
 4. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิก ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family ต้องมีขนาด A3 (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิ้ว ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ด้านบนของอินโฟกราฟิก)
 5. ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นพยัญชนะภาษาไทยมีหัว อย่างเช่น DB fongnum TH Sarabun New เป็นต้น
 6. คลิปวิดีโอผลงานจะต้องมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
 7. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงานต่อทีม โดยไม่จำกัดประเภทการประกวด
 8. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

กําหนดการกิจกรรม
ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/DigiFamAwards

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu