logo

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561

#ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยในรั้วคอนแวนต์
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่รู้จักใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu