logo

เขตบางรัก ทำการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำในซอยเจริญกรุง 40

เนื่องด้วยฝ่ายโยธา เขตบางรัก ทำการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำในซอยเจริญกรุง 40 ทำให้สูญเสียพื้นที่การจราจร 1 ช่องทาง เป็นผลให้รถคลื่อนตัวได้ช้า
ทางโรงเรียนจึงขอความกรุณาท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานเดินเข้าทางด้านหลังอาสนวิหาร ซึ่งมีครูรักษาการดูแลความปลอดภัยและโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง
ทางโรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu