logo

สอบ PRE 9 วิชาสามัญ และ สอบ PRE GIFTRD

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตแนะแนว
ที่มอบข้อสอบให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดสอบ
สอบ PRE 9 วิชาสามัญ (ทุกแผนการเรียน) +
วิชาเฉพาะทางแพทย์ (สายวิทย์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ
จำนวน 126 คน
และ สอบ PRE GIFTRD ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่สนใจ จำนวน 24 คน
เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562
ณ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu