logo

รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2566

เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้เข้ารับ “รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2566” จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566 ภายใต้แนวคิด “TOGETHER WE CAN หยุด ค้า คน” เพื่อสื่อถึงการรวมพลังทุกภาคส่วน ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
โดยงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยแพร่การดําเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผนึกกําลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu