logo

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566(รอบที่2)

 

ลงทะเบียนสมัครสอบ ม.1

ลงทะเบียนสมัครสอบ ม.4

*กรุณาใส่ E-mail ให้ถูกต้อง

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1.1 เป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนในระบบ

   1.2 กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   1.3 ยอมรับและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

   1.4 เกรดเฉลี่ย 2 ปี มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ผู้สมัครนำหลักฐานแสดงผลการเรียน เช่น สำเนาสมุดพก สำเนาใบ

        แสดงผลการเรียน มาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

 1. กำหนดการ

   2.1 รับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 20 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์และเพจของ

        โรงเรียน www.asc.ac.th และ www.facebook.com/assumptionconvent1905

   2.2 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 ที่โรงเรียน

   2.3 ประกาศผลสอบภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียน www.asc.ac.th และ

        www.facebook.com/assumptionconvent1905

   2.4 ลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน วันที่ 1 – 2 มีนาคม 2566 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

 1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาบางรัก ซื่อบัญชี

    โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก เลขที่บัญชี 242–0–31212–2 (ไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ)

 

 1. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ สลิปแสดงการโอนเงินค่าสมัครสอบ (สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฎบน

    หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน)

 

 1. การประกาศผลการสอบคัดเลือก พิจารณาจาก

   5.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

   5.2 ผลสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัคร คะแนนของผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

 

 1. เนื้อหาวิชาที่สอบข้อเขียน ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา

 

 1. การลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นในทุกกรณี

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

          โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนแรกของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวง ศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2448 เป็นสถานศึกษาประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบัน เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีปรัชญาการศึกษา คือ “มนุษย์ที่มีคุณภาพคือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้” โดยมุ่งหวังให้ศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “จิตใจงาม ความรู้ดี (Noble–minded and Knowledgeable)”

ที่อยู่ : เลขที่ 25 ซอยเจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0–2234–7779 , 0–2630–6238 , 0–2235–8608 โทรสาร ต่อ 217

E-mail : [email protected] , เว็บไซต์ www.asc.ac.th , ww.facebook.com/assumptionconvent1905/

 

หลักสูตรและการเรียนการสอน

          โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 2560 ในรูปแบบ Onsite ร่วมกับระบบ Microsoft Teams โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Intensive English Program (IEP) ซึ่งเป็นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูไทยและครูเจ้าของภาษา 2 รายวิชา จำนวน 4 – 9 คาบ/สัปดาห์ มากกว่าหลักสูตรกำหนด รวมถึงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ นอกจากนี้ยังจัดนักเรียนทุกระดับชั้นเรียนภาษาจีน

 

          สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเป็น 4 แผนการเรียน เน้นวิชาเอก เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนำไปสู่อาชีพในอนาคต

 1. คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ มี 3 สาขา : คณิตศาสตร์บริหาร นิเทศศาสตร์ – สื่อดิจิทัล นิเทศศิลป์
 2. คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ มี 3 สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
 3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูเจ้าของภาษา
 4. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา และครูที่จบ

    การศึกษาจากประเทศจีนโดยตรง

นอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงมาสอนเสริมนักเรียนตลอดปีการศึกษา

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มุ่ง “ส่งเสริมทักษะ เน้นสมรรถนะสู่อาชีพ” ให้นักเรียนจัดตั้งกิจกรรมส่งเสริมความถนัดตามความสมัครใจเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา อาทิ ชมรมครัวคอนแวนต์ นักข่าว ASC บางรักดีไซน์ ภาษาจีนหรรษา หนังสั้น E-sport

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu