logo

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม ท่านอธิการิณีได้แสดงความชื่นชมยินดีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา2561 วิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็ม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
O-NET ม.3
1นางสาวฑิตญา อิศรศักดาติกุล 
2นางสาวดาริกา กุลรัตนรักษ์
O-NET ม.6
1นางสาวสรชา เรียนศรีวิไล ปัจจุบันศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.นางสาวณัฐมน เรืองเวทสวัสดิ์ ปัจจุบันศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.นางสาวธนพร คูหากาญจน์ ปัจจุบันศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4นางสาวปุญญิศา ศรีเมือง ปัจจุบันศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu