logo

ฟังการบรรยายในหัวข้อ “การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า”

วันที่ 11 มิถุนายน 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับธนาคารออมสิน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า” เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการประหหยัดอดออม โดยวิทยากรจาก ธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu