logo

พิธีมิสซาโอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ 2019

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562
คณะบราเดอร์ คณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนคาทอลิกไตรอัสสัมชัญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและกราบอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu