logo

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.3และม.6

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561
เซอร์มารี-หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงความเข้าใจในการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนและให้การดำเนินการในด้านต่างๆของการจัดการศึกษาให้บุตรหลานเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน ร่วมทั้งถือโอกาสนี้เรียนให้ท่านผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu