logo

ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1,ม.4 ปี 2565 (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก “ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด”
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

                                                     แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือก “ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด”
1. ผู้ปกครองรับเอกสารและมอบตัว ณ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในวันจันทร์ที่ 14 – วัน
อังคารที่ 15 และวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์พ.ศ.2565 ในเวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา
13.00 – 15.00 น. ไม่ต้องพานักเรียนมามอบตัว
2. ผู้ปกครองจัดเตรียมสำเนาเอกสารพร้อมฉบับจริง ดังนี้ (อย่างละ 1 ชุด)
2.1 ทะเบียนประวัตินักเรียน สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ และกรอกให้สมบูรณ์
2.2 สำเนาใบสูติบัตร
2.3 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดา หรือ สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และ
ผู้ปกครอง
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และ
ผู้ปกครองสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ของนักเรียน บิดา และมารดา หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล
ของนักเรียน และผู้ปกครอง (ถ้ามี)
2.5 สำเนาใบรับรองศีลล้างบาป กรณีที่นักเรียนนับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก
2.6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
*** ผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***
3. ผู้ปกครองกรอกเอกสารและเข้ารับการตรวจเอกสารประกอบการมอบตัว
4. ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 จำนวนเงิน 38,901.25 บาท ชำระในวันมอบตัวด้วยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรณีต่างจังหวัด และเขตปริมณฑล ให้ทำเป็นดร๊าฟท์ /ตั๋วแลกเงิน
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 จำนวนเงิน 40,731.25 บาท ชำระในวันมอบตัวด้วยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรณีต่างจังหวัด และเขตปริมณฑล ให้ทำเป็นดร๊าฟท์ /ตั๋วแลกเงิน
5. นักเรียนมาวัดตัวตัดชุด ณ อาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

 

                                                     ประกาศสำหรับผู้สอบคัดเลือก “ลำดับสำรอง”
ขอเชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ใน “ลำดับสำรอง” และประสงค์ให้ธิดา
เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
มาประชุมในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ บริเวณสนามบาส อาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
เพื่อรับทราบนโยบาย และผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนเป็นรายบุคคล


                             งดจอดรถส่วนบุคคลทุกประเภท ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าอาสนวิหารอัสสัมชัญ
                             เนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับผู้มาประกอบศาสนพิธีและผู้มาติดต่ออาสนวิหารเท่านั้น

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu