logo

ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1,ม.4 ปี 2565 (รอบ3)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565

 

การสอบข้อเขียน      ณ ห้องเรียน ชั้น 2 อาคาร 2

 

เวลา

ระยะเวลา

วิชา

08.00 – 08.30 น.

30

คณิตศาสตร์

08.30 – 09.00 น.

30

ภาษาอังกฤษ

09.00 – 09.15 น.

15

พัก

09.15 – 09.45 น.

30

วิทยาศาสตร์

09.45 – 10.15 น.

30

ภาษาไทยและสังคม

 

แนวปฏิบัติในการสัมภาษณ์ ณ บริเวณระเบียง ชั้น 2 อาคาร 2

 1. เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
 2. กรรมการสัมภาษณ์นักเรียน คนละ 5 – 7 นาที
 3. ผู้สมัครสามารถเสนอ Portfolio ให้กรรมการพิจารณาประกอบการสัมภาษณ์

 

การแต่งกาย : แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ

 1. รายงานตัวกับกรรมการคุมสอบที่หน้าห้องสอบ เวลา 07.40 – 07.50 น.
 2. ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริง และยังไม่หมดอายุ
 3. บัตรเข้าสอบ ที่ได้รับภายหลังจากการสมัครทางออนไลน์

 

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

 1. อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา น้ำยาลบคำผิด (กระดาษคำตอบเป็นแบบเขียนเครื่องหมาย x)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
 3. บัตรเข้าสอบ ที่ได้รับภายหลังการสมัครทางออนไลน์
 4. นาฬิกาแบบเข็ม
 5. สเปรย์แอลกอฮอล

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

 1. นาฬิกาดิจิตอล และ Smart watch
 2. อุปกรณ์สื่อสาร
 3. ไม้บรรทัดที่มีสูตร
 4. กล่องดินสอ หรือกล่องอุปกรณ์ทุกประเภท
 5. พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
 6. อุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ
 7. อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้

 

หมายเหตุ

 1. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำข้อสอบ
 2. การประกาศผลสอบโดยโรงเรียน ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

* แสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงให้แก่ครูคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

โดยต้องมีชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบกำกับ *

** งดจอดรถส่วนบุคคลทุกประเภทบริเวณหน้าอาสนวิหารอัสสัมชัญ เนื่องจากเป็นสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาร่วมศาสนพิธี และผู้ที่มาติดต่ออาสนวิหารอัสสัมชัญ **

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu