logo

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21: YSC 2019 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21: YSC 2019 ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงานนานาชาติ Intel ISEF 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2019 มี 2 ขั้นตอนหลักๆ (โดยย่อ) ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเยาวชน (นักเรียน/ผู้เข้าแข่งต้องทำทุกคน คุณครูไม่ต้องลงทะเบียน นักเรียนที่เคยลงแล้วไม่ต้องลงซ้ำ เพียงแค่เข้าระบบมาอัฟเดทสถานะการศึกษาเท่านั้น)
 • ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ (เฉพาะนักเรียนที่เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อนร่วมทีม และคุณครูที่ปรึกษาไม่ต้องลงทะเบียน)

YSC 2019 ปีนี้ เปิดรับส่งโครงงานทาง Online เท่านั้น รอบแรกไม่ต้องส่งข้อเสนอโครงงานและเอกสารใดๆ มาที่ศูนย์ประสานงาน

สาขาที่เปิดแข่งขัน

 1. ชีววิทยา (Biology)
 2. เคมี (Chemistry)
 3. คอมพิวเตอร์ (Computer)
 4. วิศวกรรม (Engineering)
 5. วิทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
 6. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 7. วัสดุศาสตร์ (Material Science)
 8. ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ (Physics, Energy, and Astronomy)

กำหนดระยะเวลา
ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ Online ที่ www.nectec.or.th/sims ระหว่าง 1 กันยายน – 29 กันยายน 2561 (ปิดรับ 17.00 น.)

ประกาศข้อห้ามต่างๆ

 • ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคที่ต้องใช้ biosafety level BSL-3 หรือ BSL-4 โดยใช้หลักการ biosafety level ตามแบบมาตรฐานนานาชาติ
 • ห้ามงานที่ก่อให้เกิดเชื้อต้านยาเพิ่มขึ้น (เช่นเพิ่มการต้านยาจาก 1 ตัวยาเป็น 2 ตัวยา)
 • ห้ามงานที่ก่อให้เกิดแอลกอฮอล์เพื่อการกิน หรือ ยาเสพติดร้ายแรง
 • ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพที่สามารถใช้ทำเป็นอาวุธได้ (biological agents)
 • ห้ามการทดลองที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือความเจ็บปวดกับคนห้ามงานที่ผิดกฏหมาย
 • ห้ามโครงงานที่มีการฆ่าสัตว์โดยตรง โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลัง
 • ห้ามโครงการที่ทดลองกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรืออาจทำได้หากได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ห้ามโครงงานที่ใช้เลือดมนุษย์ประกอบการทดลอง หรืออาจทำได้หากได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับระเบิดและดินปืน (explosive materials) อาจทำได้ถ้าได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้กฏหมายงานที่ใช้สารกัมมันตรังสี หรืออาจทำได้ถ้าได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้กฏหมาย

หากมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน
โปรดแจ้งปัญหาของท่านที่เมนู รายการแจ้งปัญหาในระบบ SIMS พร้อมระบุปัญหา และสิ่งที่ต้องการแก้ไขมาให้ชัดเจน www.nectec.or.th/sims/login/index.php

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/groups/YSCThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Suntharee Kritchaisak 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu