logo

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” ในโครงการ “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้เยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วประเทศ ได้รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ
๓. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านการประกวดโครงการนี้
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
๕. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม
๖. เพื่อนำโครงการที่ได้จากการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ – ๖ หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ ๑ – ๓ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศทุกสังกัด
๒. สมัครประกวดเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คนต่อ ๑ โครงการ โดยผู้สมัครแต่ละคนเป็นสมาชิกได้ ๑ ทีมเท่านั้น โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงการเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
๓. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

การสมัครเข้าประกวด

๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th  หรือ  www.trueplookpanya.com
๒.  รูปแบบการจัดทำโครงการ และการจัดส่งผลงาน
ผู้สมัครแต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในหัวข้อ ‘โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต’ ในรูปเล่มรายงานอย่างละเอียด พร้อมบทคัดย่อไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ซึ่งรายละเอียดโครงการที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย

 • ที่มาของโครงการ เช่นปัญหาและอุปสรรคด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่นำมาจัดโครงการฯ หรือแรงบันดาลใจ
 • รายละเอียดรูปแบบกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการจัดทำโครงการ
 • กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ ผลที่คาดหวัง และความยั่งยืนของโครงการ
 • ข้อมูลอ้างอิงหรือภาพประกอบ

๓.  โดยส่งมาที่

 • ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
  เลขที่ ๑๘ อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น ๒๕ ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
  หรือส่งทาง E-mail : [email protected]
 • ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
  • เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
  • ทุนการศึกษา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
  • ถ้วยเกียรติยศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
  • เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
  • ทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
  • ถ้วยเกียรติยศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
  • เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
  • ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย
  • เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
  • ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท ( ๗ รางวัล)

ติดต่อสอบถาม
๐๒-๘๕๘-๖๔๗๑

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu