logo

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

 1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
  • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
 2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
  • เพลง “คิดดี ทำดี” ระดับประถมศึกษา
   • ประเภทเดี่ยว
   • ประเภทหมู่
  • เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
   • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
    • ประเภทเดี่ยว
    • ประเภทหมู่
   • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
    • ประเภทเดี่ยว
    • ประเภทขับร้องประสานเสียง
 3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
  • ระดับปฐมวัย หัวข้อ “คนดีมีวินัย”
  • ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า สร้างสรรค์สติปัญญาให้ยั่งยืน”
  • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า สร้างสรรค์สติปัญญาให้ยั่งยืน”
 4. การประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “คด (แต่ไม่) โกง”
  “คด (แต่ไม่) โกง” ได้แก่ การแสดงมุมมองในการคิด, การตัดสินใจ, การแสดงออก ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในสังคมไทย เป็นการนำเสนอแรงจูงใจในด้านบวกที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ที่มีต่อการทุจริตในสังคมไทย

  • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
  • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

กำหนดส่งผลงาน 

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครภายในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ
 • ส่งผลงานที่
  มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 
  เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถาม

 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  • นางชดาพร เลาหวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร, นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม
  • โทร. 0 2651 6507, 0 2255 5850 – 7 ต่อ 120, 189
 • มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
  • นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์ โทร. 0 2641 8444 ต่อ 215

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu