logo

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนการกำจัดมลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิต และการใช้ยานยนต์
 2. เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม และแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th)
 4. เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิของประเทศ และร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเภทการประกวด

 1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
  หัวข้อ “สุจริตธรรมนำชาติไทยให้เป็นสุข”
  ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
  • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
 2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง“ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
  • เพลง “คิดดี ทำดี” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่
   • ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว
   • ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่
  • เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่
   • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
    • ประเภทเดี่ยว
    • ประเภทหมู่
   • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
    • ประเภทเดี่ยว
    • ประเภทขับร้องประสานเสียง
 3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
  หัวข้อ “ทำให้โควิด-19 หายไปเราคนไทยต้องซื่อสัตย์”
  ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
  • ระดับปฐมวัย
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
 4. การประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
  หัวข้อ “ระยะห่าง (ทางสังคม) สร้างความซื่อสัตย์”
  ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
  • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
  • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

กำหนดส่งผลงาน
ส่งผลงานพร้อมใบสมัครภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

ติดต่อสอบถาม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0 2306 8925, 0 2306 8903

 • คุณพิทวัส สุนันต๊ะ โทร. 08 8268 5939
 • คุณศิริจิต ภูสมจิตร์ โทร. 08 9043 4849
 • คุณโสภา ปัญญากาวิน โทร. 08 5602 3563
 • คุณชดาพร เลาหวัฒน์ โทร. 09 8929 4494

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu