logo

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๗,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด
นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และต้องส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๑. ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สื่อความหมายถึงศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตามวิสัยทัศน์การพัฒนา “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม”
๒. ข้อกำหนดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้

 • เจ้าของผลงานกรอกรายละเอียดใบสมัครส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (เอกสารแนบ) ให้ครบถ้วน
 • เจ้าของผลงานส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ ๑ ชิ้น
 • เจ้าของผลงานจะต้องอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ได้ออกแบบว่าสื่อถึงความหมายอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสี รูปแบบ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ
 • ผลงานออกแบบส่งมาในรูปแบบไฟล์นามสกุล .ai, psd , jpg หรือ png
 • หากเป็นไฟล์ที่ออกแบบโดย Photoshop ขนาดไฟล์ต้องไม่ต่ำกว่า ๓๐๐๐ Pixels (จะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้) และมี Resolutions ความละเอียดมากกว่า ๓๐๐ dpi
 • ผลงานที่ออกแบบต้องสามารถนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ และสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทุกประเภท

๓. เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ภาพหรือ สัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในตราสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่เคยเผยแพร่ในสื่ออื่นใดมาก่อน หากพบการละเมิดในเงื่อนไขข้อนี้ จะถูกตัดสิทธิ์หรือถอนรางวัลคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนชื่อและนามสกุลจริงของเจ้าของผลงาน พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้อย่างชัดเจน
๕. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นคำตัดสินที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hongkhrai.com ในหัวข้อ “ประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้”) หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ๒๓๗ หมู่ ๔ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๘๙๒๒๘ ต่อ ๑๐๓
 • ส่งทางออนไลน์ ได้ที่ e-mail: [email protected] ระบุหัวข้อ e-mail (subject): “ประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้”
 • ประกาศผลการตัดสินในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ และห้ามนาผลงานไปผลิตเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชยอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทร ๐๕๓ – ๓๘๙๒๒๘-๙ ต่อ ๑๐๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Yai ChØñläthït

Contest Type: 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu