logo

ประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า” 

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหา สุขภาพจิตประชาชน
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แสดงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการผลิตหนังสั้นเชิงส่งเสริมสุขภาพจิต
  3. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสุขภาพจิต

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษา หรือ ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาดําเนินการ

  • วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 รับฟังข้อเสนอแนะ คําแนะนําจากผู้กํากับภาพยนต์ จิตแพทย์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
  • วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2562 ส่งผลงานหนังสั้น
  • วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะเลิศ และเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆ

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
โทร. 02-4422500 – ต่อ 59291-2 ,081-3176718 , 062-263564

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Yainoo Narak

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu