logo

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย” 

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของพลังพลเมืองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคมและประเทศได้
 2. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกพลเมือง โดยจัดทำเป็นหนังสั้นส่งเข้าประกวด เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นพลเมืองไทย

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดอายุและสถาบันการศึกษา
 • ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป

เนื้อหาและรูปแบบ

 1. เนื้อหาเน้นการส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองไทย โดยกำหนดชื่อเรื่องมาด้วย
 2. หนังสั้น เนื้อหาและสาระความยาว 3 – 5 นาที (ไม่รวมไตเติ้ล และเครดิตท้าย)
 3. รูปแบบของหนังสั้นไม่จำกัดวิธีการถ่ายทำ หรือการนำเสนอ

หมายเหตุ สามารถค้นหาเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองได้ที่ www.kpi.ac.th

ระยะเวลาการส่งผลงาน
ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2561

วิธีการสมัครและการส่งผลงาน
ผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวด ต้องส่งหนังสั้น พร้อมเอกสารตามรายการด้านล่าง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีสมัครในประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
 • สำเนาบัตรประจำประชาชน (กรณีสมัครในประเภทประชาชนทั่วไป) 

วิธีการส่งผลงาน
ส่ง File ผลงานหนังสั้นหรือ Link ผลงานที่เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดได้ พร้อมแนบใบสมัคร ส่งทาง email [email protected]

รางวัลการประกวด

 • ประเภทที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • คุณวรรัตน์ ชัยชนะ ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ (02) 141 9752 และ (096 859 1134)
 • คุณจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ โทรศัพท์ (02) 141 9755 และ (089 456 5574)
 • email : [email protected]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu