logo

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕

วัตถุประสงค์
   
๑. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดี มีคุณธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวทีประชาคมโลก
๒. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึกอุปนิสัยที่ดีงามผ่านกระบวนการฝึกอบรมของโครงการ
๓. เพื่อให้เครือข่ายผู้นำความดีที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจ มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน

ประเภทการประกวด
   
๑. ประเภทประถมศึกษา (ป.๓ – ป.๖)
๒. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)
๓. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) / ปวช. ๑-๓
๔. ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.๑ – ๒
  
ภาษาที่ใช้ในการประกวด

๑. ภาษาไทย
๒. ภาษาอังกฤษ
๓. ภาษาจีน

ปฏิทินโครงการประกวด
  
๑. เปิดรับสมัครและส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทาง E-mail : [email protected]
๒. Training public speaker skills “Building Leadership in your soul” ค่ายสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้นำ รับจำนวนจำกัด ๑๐๐ คน สถานที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. ประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ทุกระดับทุกภาษา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔. ประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับทุกภาษา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕. โครงการสัมมนาหล่อหลอมรวมใจนักเรียนในโครงการ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิร์ลพีซวัลเล่ย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ ๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
๖. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ – ๓ ภาษาอังกฤษและจีน ระดับมัธยมศึกษาปลายและอุดมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม และดำเนินการเรื่องทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและจีน เดือนเมษายน ๒๕๖๒

   
ติดต่อสอบถาม
  
· โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
๒๓ /๒ หมู่๗ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

· คุณอนุชิต คงจันทร์ โทรศัพท์ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๖-๑ , ๐๘-๖๙๕๘-๐๒๑๘

· E-mail: [email protected]

· Facebook: V-Star Speech

· Page: Change the World Speech Contest

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/speechchange61

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu