logo

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 “Thailand Junior Water Prize 2020”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 14–19 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 “Thailand Junior Water Prize 2020” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดประกวดผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำระดับประเทศ
 2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำงานวิจัย หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมระดับเยาวชน

กติกาการประกวด
Thailand Junior Water Prize (TJWP) เปิดรับสมัครผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/ต้นแบบ/แบบจำลอง  โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีผลลัพธ์ขั้นพื้นฐาน คือ ต้องเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/แบบจำลอง/ต้นแบบ ซึ่งเป็นการแสดงผลพิสูจน์แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ อาจจะเป็นการประยุกต์แนวคิดที่มีอยู่แล้วหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่ และสิ่งสำคัญจะต้องไม่ลอกเลียนแนวความคิดของผู้อื่นมาทั้งหมด โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในลักษณะเดียวกันนี้ในเวทีใดๆ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 2. มีสัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)
 3. โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
 4. สามารถส่งผลงาน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)

หมายเหตุ หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติผู้เข้าประกวดข้างต้น สสวท.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวด Thailand Junior Water Prize

คุณสมบัติผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่แสดงออกถึงนวัตกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก
 2. เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนำเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดำเนินการของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนำความคิดหรือผลงานผู้อื่นมาดำเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุ
  • ที่มาของโครงการต้นแบบ
  • จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด
 3. โครงการศึกษา/วิจัยนั้นๆ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัคร Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2020
 • จดหมายนำส่งผลงานวิจัย รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด และครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง จำนวน 1 ชุด/ทีม
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 ชุด/ทีม 
 • CD บรรจุรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 แผ่น/ทีม (File Word และ PDF)
 • สามารถส่งด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (โครงการ GLOBE)
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110
  (วงเล็บมุมซอง “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2020”)
  โดยดูจากวันประทับตราหน้าซองเอกสาร

ขั้นตอนการประกวด

 • เปิดรับสมัครพร้อมส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก 16 มีนาคม 2563
 • จัดงานประกวดผลงานวิจัยชนะเลิศ ปี 2563 12 พฤษภาคม 2563
 • ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (English Version) เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2020 พฤษภาคม 2563
 • ส่งเอกสารการเดินทางเข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2020 มิถุนายน 2563
 • ส่งงานโปสเตอร์งานวิจัย ขนาด A3 (English Version) เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2020 กรกฎาคม 2563
 • เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2020 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด
รางวัล ปี 2563 มีจำนวน 6 รางวัล โดยมีมูลค่า 200,000 บาท ประกอบด้วย

  • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ โล่มอบให้กับสถานศึกษา ส่วนเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ได้รับรางวัลทุก

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/globethailand2015

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu