logo

ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4 หัวข้อ “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” ชิงทุนการศึกษามูค่ารวม 330,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

กติกาการประกวด
ส่งภาพวาดในหัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากหนังสือ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” หรือทาง PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com แล้ววาดภาพภายใต้หัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน

 1. ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีนำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีนำมัน ดินสอดำ (แกรไฟต์) ฯลฯ
 2. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) เเละต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที
 3. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com ส่งมาที่
  ประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี”
  ตู้ ปณ. 16 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 5. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งเเต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2561 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ทาง PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-2511-4178
 • www.facebook.com/AmazingPetrochemical

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu