logo

ประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี”

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับเยาวชนได้แสดงออกด้านความคิด และทักษะความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการปฏิบัติงานจริง
 2. เพื่อส่งเสริมทักษะงานด้านศิลปกรรมของเยาวชน สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่รักในศิลปะและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายแบบและหลากหลายความคิด
 3. เพื่อส่งเสริมงานวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กไทยที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะต่างชาติที่เข้ามาผสมผสานในงานศิลปะไทย และเยาวชนสามารถใช้เป็นทักษะในการประกอบอาชีพได้
 4. เพื่อส่งเสริมเพลงประจาจังหวัด และแนะนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี และให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการถ่ายภาพ
 5. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอาชีพในสายงานของภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพด้านใดบ้างและมีรูปแบบการทางานเป็นเช่นไร แก่ผู้ที่สนใจในสาขางานของด้านศิลปกรรม

คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด

 1. ประเภท ภาพถ่าย (ประเภทเดียว ม.ต้น)
 2. ประเภท การวาดภาพโปสเตอร์ (ประเภทเดียว ม.ต้น)
 3. ประเภท การ์ตูน Digital Painting (ประเภทเดียว ม.ต้น)

ก้าหนดการ

 • ปิดรับผลงาน /สมัครเข้าแข่งขัน : 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาเที่ยงคืน
 • เปิดโหวตผลงานรางวัล Popular Vote : 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 (ปิดโหวต 15.00 น.)
 • การแข่งขันทักษะการวาดภาพโปสเตอร์ และการวาดภาพการ์ตูน Digital Painting แข่งขันในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัล : 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-9675050
 • เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ www.pongsawadi.ac.th
 • เพจ Facebook สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก th-th.facebook.com/PSCNEW
 • ติดต่อประสานงาน 063-4215645 (อ.ชัช)
 • เข้ากลุ่ม Line 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Pongsawadi Studio

Contest Type: 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu