logo

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว”

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำเสนอการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย โดยการปฏิบัติการร่วม ด้วยความสมัครสมานสามัคคีของ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เป็นหนึ่งกองทัพเดียวที่มีเอกภาพและศักยภาพสูงสุด ซึ่งมีหน้าที่เตรียมกำลังและใช้กำลังป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน มาโดยตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี
 2. เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดให้เห็นถึงความเสียสละของกำลังพลกองทัพไทย ที่อุทิศกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความทุ่มเทและเสียสละ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง ทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้นำเสนอแนวความคิด ความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อ “กองทัพไทย” ซึ่งถือเป็นการสะท้อนมุมมองของภาคประชาชนผ่านการรังสรรค์งานทางด้านศิลปะ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการให้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยที่มีความสำคัญยิ่งจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
 4. เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจของกำลังพลกองทัพไทย ไปสู่การรับรู้ของพี่น้องประชาชนผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ อาทิ เรื่องราวของความเสียสละในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ เป็นต้น
 5. เพื่อใช้ผลงานศิลปกรรมด้านการวาดภาพ เป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันน่าประทับใจ ทั้งในด้านความสมัครสมานสามัคคี ความรัก และความผูกพันระหว่างกองทัพไทยกับประชาชน
 6. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงความเสียสละ ความกล้าหาญ และความอดทนของเหล่าทหารกล้า       ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
 7. เพื่อรวบรวมผลงานจากการประกวดที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของ “กองทัพไทย” โดยนำไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มสำหรับเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนหรือมอบเป็นของที่ระลึกให้กับบุคคลสำคัญที่มาเยือนกองทัพไทย รวมทั้งภาพวาดที่ได้รับรางวัลจะนำมาจัดแสดง ณ กองบัญชาการกองทัพไทย และมอบให้กับเหล่าทัพ เพื่อสร้างความประทับใจและสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพไทย อีกทั้ง ขยายผลไปยังงานด้านอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพไทยและสาธารณชนต่อไป

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. หัวข้อการประกวด
  เรื่อง “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว”
 2.  ระดับการประกวด
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • ระดับประชาชนทั่วไป
 3. รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
  ผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องนําเสนอเนื้อหาที่มีองค์ประกอบภาพของ “กองทัพไทย” อันประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โดยสื่อให้เห็นถึงแนวความคิด หรือเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของทั้งสามเหล่าทัพร่วมกัน หรืออื่นใดของเหล่าทหารผ่านมุมมองของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

การส่งผลงานการประกวด

 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
 • ผลงานที่สร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบภาพของทหารไทยทั้ง 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โดยเครื่องแต่งกายหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ต้องเป็นของทหารไทยเท่านั้น
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตั้งชื่อด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักหรือเนื้อหา
 • ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวด ที่ใดมาก่อน
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ “กองบัญชาการกองทัพไทย” โดยผลงานจะนําไปจัดแสดงไว้ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด “กองบัญชาการกองทัพไทย” ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพวาดและไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด เด็ดขาด

รูปแบบและลักษณะการส่งผลงาน

 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีอะคริลิค (Acrylic) หรือสีน้ํามัน (Oil painting) และใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับประชาชนทั่วไป สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีน้ํามัน (Oil painting) และสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสร

การส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัคร 24 เมษายน – 15 กันยายน 2562 ขยายเวลาการเปิดรับผลงานถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 • ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซส์ www.rtarf-social.com และส่งผลงานตามมาที่อยู่

ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด กองทัพไทย
ที่อยู่ เลขที่ 32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพรัาว
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2539-8447

 • ประกาศผลรอบคัดเลือกทาง www.rtarf-social.com และ Facebook กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
 2. เนื้อหาสาระของภาพ (20 คะแนน)
 3. องค์ประกอบศิลป์ (20 คะแนน)
 4. การให้สีสัน (20 คะแนน)
 5. ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ (20 คะแนน)

หรือ…. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม โดยถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล
 • ระดับประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล มูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล มูลค่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล

หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเพื่อนําส่งให้กรมสรรพากรตามประมวล กฎหมายรัษฎากร

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด
  32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพร้าว
  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์ : 0-2539-8447
 • โทรสาร : 0-2539-8056
 • E-mai : [email protected]
 • Add line : @rtarf

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu