logo

ประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 4. เพื่อเป็นการแสดงพลัง ความรัก ความสามัคคีของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งบุคลากรภาครัฐ และประชาชน ในการมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยแสดงความสามารถ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพวาดสะท้อนเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพไทยในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเคารพรัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองทัพไทย
 5. เพื่อรวบรวมผลงานจากการประกวดที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ โดยจะนำไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย และเผยแพร่ ไปสู่สาธารณชน

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. หัวข้อการประกวด
  เรื่อง “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”
 2. ระดับการประกวด
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • ระดับประชาชนทั่วไป
 3. รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
  ผู้ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวดสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ “การปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพแห่งราชอาณาจักรไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

การส่งผลงานการประกวด

 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
 • ผลงานที่สร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบภาพของเหล่าทหารไทยในการปฎิบัติภารกิจหน้าที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตั้งชื่อด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักหรือเนื้อหา
 • ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวด ที่ใดมาก่อน
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ “กองบัญชาการกองทัพไทย” โดยผลงานจะนําไปจัดแสดงไว้ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด “กองบัญชาการกองทัพไทย” ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพวาดและไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด เด็ดขาด

รูปแบบและลักษณะการส่งผลงาน

 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีอะคริลิค (Acrylic) หรือสีน้ํามัน (Oil painting) และใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับประชาชนทั่วไป สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีน้ํามัน (Oil painting) และสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

การส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัคร 24 เมษายน – 15 สิงหาคม 2562
 • ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซส์ www.rtarf-social.com และส่งผลงานตามมาที่อยู่

ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด กองทัพไทย
ที่อยู่ เลขที่ 32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพรัาว
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2539-8447

 • ประกาศผลรอบคัดเลือกทาง www.rtarf-social.com และ Facebook กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
 2. เนื้อหาสาระของภาพ (20 คะแนน)
 3. องค์ประกอบศิลป์ (20 คะแนน)
 4. การให้สีสัน (20 คะแนน)
 5. ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ (20 คะแนน) 

หรือ…. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม โดยถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล
 • ระดับประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล มูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล มูลค่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล

หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเพื่อนําส่งให้กรมสรรพากรตามประมวล กฎหมายรัษฎากร

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด
  32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพร้าว
  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์ : 0-2539-8447
 • โทรสาร : 0-2539-8056
 • E-mai : [email protected]
 • Add line : @rtarf

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu