logo

ประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส

Dow และโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ชิงรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา – ปริญญาตรี (แนบเอกสารยืนยัน)

กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวดและเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามในป่าชายเลนปากน้ำประแส อาทิ ภาพความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น นก ปลา พันธุ์พืชป่าชายเลน) เป็นต้น
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายไม่เกิน 2 ปีก่อนวันที่รับสมัคร ด้วยกล้องดิจิทัล เป็นภาพสี ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล ไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG คุณภาพสูงสุด ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณา หรือลงภาพขายผ่านทางเว็บไซต์ขายภาพ
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามนำผลงานผู้อื่นหรืออ้างชื่อผู้อื่นในการส่งภาพเข้าประกวด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทที่เข้าประกวดให้ชัดเจน ชื่อภาพและคำบรรยายภาพ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบในแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (Google form)
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด รางวัลเดียวเท่านั้น
 7. ภาพถ่าย และไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

รางวัลการประกวด (แบ่งตาม 2 ประเภทของผู้ส่งภาพเข้าประกวด)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลจะได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • คุณวัชระ สายสมาน โทร. 038-673230 / 085-0820729
 • อีเมล [email protected]
 • www.facebook.com/DowThailandGroup

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu