logo

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019) 

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019) หัวช้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต : Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality” ชิงทุนสนับสนุน ทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 1. สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ได้คิดสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยรังสรรค์สังคมคุณภาพแห่งอนาคต สามารถต่อยอดได้จริงและนวัตกรรมด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อบ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับแนวหน้าของประเทศด้านการวิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถนําไปใช้ได้จริง รวมถึงถ่ายทอดแนวคิดของการแปลงนวัตกรรมเป็นสินค้าและบริการสู่ตลาดทั้งในรูปแบบธุรกิจเกิดใหม่ (Startups) และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) ตั้งแต่เยาว์วัย
 3. กระตุ้นจิตสํานึกของการวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนําไปสู่ความยั่งยืน
 4. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะบุคลากรของกลุ่ม ปตท. ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพด้านการประดิษฐ์ คิดค้นสร้างสรรค์ และต่อยอดนวัตกรรมอันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกเรียนและประกอบอาชีพด้านที่เกี่ยวข้องในอนาคต

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประกอบด้วยสมาชิก 1-2 คนและครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า และกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ ในปีการศึกษา 2562
 3. ครูที่ปรึกษาโครงงานจะต้องมีตําแหน่งเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันการศึกษานั้นๆ
 4. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและครูที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วเท่านั้น

โจทย์การประกวด

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาองค์ความรู้”
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้”
 3. ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การบูรณาการองค์ความรู้”

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็ปไซต์ www.powerofinnovation.or.th ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลเข้ารอบ 45 ทีม วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ฝ่ายประสานงานโครงการนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562
  สำนักงานใหญ่ 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • คุณชนม์ชนก แสงอาทิตย์อุทัย โทรศัพท์ : 064-9978836
 • E-mail : [email protected]
 • Facebook : www.facebook.com/youthgreenovationawards

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนม์ชนก แสงอาทิตย์อุทัย

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu