logo

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “มิตรภาพ ยั่งยืน”

บริษัท นานมี จำกัด ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 美南赛能能技言语语汉 : NAN MEE Chinese Language Skills Contest ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “มิตรภาพ ยั่งยืน” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ และบัตรทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเอง และพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านภาษาจีน
 2. เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขและรู้จักบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาประเทศต่อไป
 3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมชื่นชมในความสามารถทางด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย ตลอดจนขยายความสนใจในการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนออกไปอย่างแพร่หลาย

รายละเอียดการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกลางที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนกลางได้
 3. ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆ ละไม่เกิน  5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม การประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เข้าประกวด ดังนี้
  • กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
  • กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
  • กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
  • กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)
 4. ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ดังนี้
  • เล่านิทานจีน หัวข้อ “นิทาน…แห่งมิตรภาพ”
  • ท่องกลอนจีน หัวข้อ “บทกวี…แห่งมิตรภาพ”
  • ร้องเพลงจีน หัวข้อ “บทเพลง…แห่งมิตรภาพ”
 5. สำหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย  สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้
  • เตรียมการแสดงอีก 1 ชุด  เพื่อมาแข่งขันอีกครั้งในวันชิงชนะเลิศ
  • พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบันทึกลงแผ่น CD
  • เตรียมรายละเอียดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน สำเนา 4 ชุด เพื่อให้กับทางคณะ กรรมการได้พิจารณา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร วันนี้ – วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสeคัญ)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้นทางเว็บไซต์ www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com
 • วันแข่งขันรอบตัดสินประกาศให้ทราบผ่านทาง  www.nanmee.com ผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น แสดงสดบนเวที
 • ประกาศผลการตัดสิน สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารบริษัท นานมี จำกัด (ชั้น 3) เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษานานมี)
 • อีเมล์ [email protected]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu