logo

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ 

ประเด็นที่นําเสนอ
ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีภูมิลําเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร

 1. เรียงความ แบ่งเป็น
  • ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 1 – 3 หน้ากระดาษ A4
  • ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 2 – 5 หน้ากระดาษ A4
 2. เรื่องสั้น แบ่งเป็น
  • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 3 – 6 หน้ากระดาษ A4
  • ระดับประชาชนทั่วไป ความยาว 3 – 8 หน้ากระดาษ A4
 3. กวีนิพนธ์ ไม่จํากัดอายุ ความยาว 6 – 20 บท (ฉันทลักษณ์) หรือประมาณ 1 – 2 หน้ากระดาษ A4 (ไร้ฉันทลักษณ์)

กำหนดส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0 2209 3752 -3
 • Facebook สํานักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Saengthiwa Narapit / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu