logo

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 66,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
“ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ กำหนดให้ใช้พฤติกรรมของครู ที่สะท้อนถึง เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)          

 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ไม่ทุจริตคดโกง
 • ความตรงต่อเวลา
 • ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ซื่อสัตย์สุจริต
 • พูดจริง/ไม่โกหก

กรอบและแนวคิด
ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ประเภทนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทุกระดับชั้น (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยผู้สมัครหรือผู้ร่วมทีม ต้องมีสถานะในปัจจุบันเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ โดยส่งผลงานผ่านทางการแชร์ Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาทางอีเมล์ [email protected] 
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล ภายในเดือนกันยายน 2561 ทางเว็บไซด์คุรุสภา www.ksp.or.th   

รางวัลการประกวด
เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกอบด้วย

 • ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา มี 5 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร     
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร  
 • ประเภทประชาชนทั่วไป มี 5 รางวัล ประกอบด้วย    
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • ประเภทรางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) มี 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
  เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ
 • อีเมล์ [email protected]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu