logo

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์ แสดงความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 2. เพื่อใช้คลิปวิดีโอในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กับเยาวชนต่อไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์
 2. มีสมาชิกในทีมได้ไม่เกิน 5 คน (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นทีม แต่สมาชิกทุกคนจะต้องอายุมีระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์)
 3. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

แนวความคิดการประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกแนวคิดที่กำหนดไว้ เพื่อออกแบบคลิปวิดีโอได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ
“การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” และตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี

 • แนวคิด : ปลูกสร้างจิตสำนึก
  สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และผลกระทบจากการกระทำของคนที่ทำให้เกิดจากความเสื่อมโทรมหรือร่อยหรอของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 • แนวคิด : การลงมือแก้ไข/ปฏิบัติจริง
  สื่อสารเพื่อบอกวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยกระทำให้เห็นถึงการใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างประหยัดและฉลาด หรือวิธีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เสื่อมโทรมหรือร่อยหรอให้ดีขึ้น
 • แนวคิด : การเฝ้าระวัง
  สื่อสารเพื่อสร้างความรู้และบอกวิธีการติดตามหรือตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. คลิปวิดีโอไม่จำกัดรูปแบบวิธีนำเสนอและวิธีถ่ายทำ อาจอยู่ในรูปแบบสารคดี แอนิเมชั่น ละคร หรือภาพยนตร์สั้น
 2. คลิปวิดีโอจะต้องมีเนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย และตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี
 3. คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 4. คลิปวิดีโอต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD (1920×1080 Pixel)
 5. คลิปวิดีโอบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือ MOV มีความยาวระหว่าง 3-7 นาที พร้อมแนวคิดในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 6. ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่า ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดละเมิดกติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด คณะกรรมการจะขอคืนเงินรางวัลและและประกาศนียบัตร และจะมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุดในลำดับถัดไป
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถนำมาดัดแปลงเพื่อความเหมาะสม และให้เครดิตแก่ผู้ผลิตผลงานนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ผลิตผลงานทราบล่วงหน้า
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ระยะเวลาการดำเนินการ

 • กำหนดเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2561
 • เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดผ่านสื่อออนไลน์ ช่อง EN-Channel เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในตัดสิน ตั้งแต่ 6-20 สิงหาคม 2561
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
 • มอบรางวัลและประกาศนียบัตร ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 26 กันยายน 2561

วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน

 1. ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/en-channel
 2. ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง (แผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น) ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และขอความร่วมมือให้จัดส่งเป็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการตรวจสอบ
 3. ส่งใบสมัครและผลงานช่องทางออนไลน์

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • รอบแรก ตัดสินจากความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์
 • รอบสอง ตัดสินจากคณะกรรมการ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณสุภาวดี จำปาลา โทร. 02 441 5000 ต่อ 2111
 • คุณภากร ศรีมโนภาษ โทร. 02 441 5000 ต่อ 3309

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu