logo

ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษาบุคคลทั่วไป
 • ส่งผลงานได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • คลิปวิดีโอความยาว 2 – 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอ โดยสามารถส่งผลงานได้
  ทั้งรูปแบบสารคดี ไวรัลคลิป หนังสั้น โฆษณา แอนิเมชั่น หรืออื่นๆ
 • แนวคิดการสื่อความหมายเกี่ยวกับการรณรงค์ลดขยะพลาสติก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  ลด เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม
 • ผู้ส่งผลงานบันทึกคลิปวิดีโอลงใน CD-ROM หรือFlash Drive ในรูปแบบ MP4และต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่าHD
 • ผู้สมัคร ๑ ราย สามารถส่งผลงานได้ ๑ ชิ้นงาน โดยชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งแบบบุคคลหรือแบบทีม โดยไม่แบ่งประเภทในการตัดสิน
 • คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใด
  มาก่อนและเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • การส่งผลงาน ประกอบด้วย (๑) ใบสมัคร (๒) แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ลงบนกระดาษ A4จำนวน ๒ ชุดพร้อมไฟล์ และ (๓) CD-ROMหรือFlash Drive บันทึกคลิปวิดีโอ
  ในรูปแบบ MP4จำนวน ๒ ชุด
 • ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผ่านการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปใช้เผยแพร่หรือดัดแปลงได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

การส่งผลงาน

 • การประกวดกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ www.deqp.go.th
 • ส่งใบสมัครและผลงานได้ที่
  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เลขที่ ๔๙ ถนนพระราม๖ ซอย ๓๐
  แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (“โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ”)
  โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ และมาส่งผลงานด้วยตนเอง
 • การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะพิจารณาวันที่ส่งผลงานจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒ ๒๗๘ ๘๔๐๐ ต่อ ๑๘๓๙หรือ ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๓๐

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu