logo

ประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อใช้คลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเผยแพร่ให้ความรู้และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ
 3. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงสื่อที่มีความถูกต้อง เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ เป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป
 2. ไม่จำกัดเพศและอายุ
 3. ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นกลุ่ม)
 4. ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน ต่อคน หรือ ต่อทีม

แนวความคิดการประกวด
ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกแนวคิดเนื้อหาคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ให้ เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอ หรือออกแบบสร้างสรรค์คลิปวิดีโอได้ตามแนวคิดของตนเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อม”

 • แนวคิดเนื้อหาที่ 1 : การจัดการขยะ
 • แนวคิดเนื้อหาที่ 2 : การจัดการมลพิษอากาศ
 • แนวคิดเนื้อหาที่ 3 : การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 • แนวคิดเนื้อหาที่ 4 :การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ :
 • แนวคิดเนื้อหาที่ 5 :เรื่องที่ควรรู้ (Key message) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัครและผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 • มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดในงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 (เดือนกรกฎาคม 2562)ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1๑ รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณปราโมทย์ เสพสุข / คุณเอกราช บัวทอง
 • สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • โทรศัพท์ 0 2590 4389 / 0 2590 4257
 • โทรสาร 0 2590 4260

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเอกราช บัวทอง

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu