logo

ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย

าขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย หัวข้อ “สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร (ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องผ่านการอบรม)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยที่ถูกต้อง
 2. เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย
 3. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีให้แก่เยาวชนไทย
 4. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
 5. เพื่อบริการวิชาการสนองพระบรมราโชบายด้านความรักความสามัคคีอันเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระดับการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับอุดมศึกษา

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครเข้าร่วมอบรม ภายใน 15 มกราคม พ.ศ. 2563
 • อบรมเทคนิคการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องผ่านการอบรม)
 • สมัครประกวดภายใน 31 มกราคม พ.ศ. 2563  
 • ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะการประกวดจะได้ทุนการศึกษา โล่รางวัลและเกียรติบัตร

 • รางวัลที่ 1  ทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร 2,500 บาท  
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร 1,500 บาท
 • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร     
 • ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน  ดิษฐบรรจง  09-8249-9751
 • [email protected]
 • โทรสาร: 02-890-2294
 • ID Line: Applekhj1234

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wichian Tienpraenimit

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu