logo

ประกวดการออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019”

ร้านนายอินทร์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ภายใต้แนวคิด “นักอ่านล้านความคิด” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

กรอบแนวคิดในการประกวด

 1. การออกแบบ Mascot ต้องมีลักษณะเป็นผู้ชาย พร้อมตั้งชื่อ Mascot ที่สอดคล้องกับการออกแบบ
 2. Mascot ต้องแสดงถึงความเป็นคนสนุกสนาน และรักการอ่าน ให้ความรู้สึกเป็นมิตร นอกจากนี้ ยังต้องมีความดึงดูด น่าสนใจ และจดจำได้ง่ายอีกด้วย
 3. การออกแบบ Mascot ต้องมีพื้นที่สำหรับใส่โลโก้ พร้อมใช้สี CI เพื่อแสดงถึงแบรนด์นายอินทร์

กติกาการประกวด

 1. ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ – นามสกุล อายุ สถานศึกษา เบอร์โทร อีเมลล์ลงบนผลงาน
 2. การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg .xcf .png หรือ .pdf พร้อมแนบไฟล์นามสกุล .psd หรือ .ai ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 pdi
 3. การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 4. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัลเท่านั้น
 5. การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่งและจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบการสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 6. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกเหลือไม่เกิน 10 ผลงาน และจะนำผลงานทั้งหมดขึ้น เพจเฟซบุ๊กร้านนายอินทร์ เพื่อให้แฟนเพจได้มีส่วนร่วมในการตัดสิน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 และประกาศผลผู้ชนะเลิศภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

กำหนดระยะเวลา

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2562 (ก่อนเวลา 12.00 น.)
 • ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ผลงาน ภายในวันที่ : 20 ตุลาคม 2562 ผ่านทางเฟซบุ๊กร้านนายอินทร์ และ naiin.com พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตผลงานของผู้สมัครที่ชื่นชอบ
 • ประกาศรางวัลชนะเลิศ และ popular vote ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผ่านทางเฟซบุ๊กร้านนายอินทร์ และ naiin.com

ช่องทางการส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานด้วยตัวเองเป็นภาพ Mascot พิมพ์สี กระดาษ A4 (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังผลงาน) พร้อมระบุหน้าซองว่า “ประกวด นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ที่ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 108 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 (คุณปัณณ์ ฝ่ายการตลาด)
 2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยแนบภาพ Mascot พิมพ์สี กระดาษ A4 (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังผลงาน) พร้อมระบุหน้าซองว่า “ประกวด นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ส่งมาที่บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 108 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 (คุณปัณณ์ ฝ่ายการตลาด)
 3. ส่งผลงานทาง Email โดยแนบแนบภาพ Mascot ไฟล์นามสกุล jpeg, png หรือ pdf (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ท้าย Email) พร้อมระบุหัว Email ว่า “ประกวด นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ส่งมาที่ [email protected] และสำเนาถึง [email protected]

คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 ท่าน

เกณฑ์การตัดสิน

 1. รูปแบบของการออกแบบ และการนำเสนอสามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อความหมายที่เหมาะสม ชัดเจน รวมถึงสะท้อนถึงเอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของร้านนายอินทร์
 3. ผลงานต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้

หมายเหตุ : ในรอบตัดสินรางวัลชนะเลิศ จะใช้คะแนนโหวตจากเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ naiin.com รวมกับคะแนนจากคณะกรรมการ คิดเป็นสัดส่วน 70 : 30 (คะแนนจากคณะกรรมการ 70% และคะแนนจากแฟนเพจ 30%)

รางวัลการประกวด​

 1. รางวัลชนะเลิศ มูลค่ารวม 30,000  บาท แบ่งเป็น
  • เงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • Gift Voucher ร้านนายอินทร์ 15,000  บาท  จำนวน  1  รางวัล
 2. รางวัล Popular Vote  มูลค่ารวม 10,000  บาท แบ่งเป็น
  • เงินสด 5,000  บาท จำนวน 1 รางวัล
  • Gift Voucher ร้านนายอินทร์  5,000  บาท  จำนวน  1  รางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม ผลงานที่เข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ทางผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
 3. สิทธิ์ในการเซ็นสัญญาร่วมงานกับบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด หมายความว่า ผู้ที่ชนะเลิศมีสิทธิ์ที่จะร่วมงานกับบริษัทฯ ในการออกแบบ สร้างสรรค์ Mascot เพิ่มเติม และการออกแบบ Mascot ในการใช้ในงานต่างๆ เช่น การออกแบบ Mascot suit up การออกแบบ LINE Creator stickers และอื่นๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ Mascot

ติดต่อสอบถาม

หมายเหตุ

 1. วันและเวลาของกำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 2. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่บริษัทฯ กำหนดทุกประการ
 3. การดำเนินงาน และการตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. กรณีไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลในรางวัลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ทางคณะกรรมการจะนำเงินรางวัลส่งคืนทาง บริษัทฯ
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขผลงานได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน นอกจากนี้ สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับผลงานให้เป็นสิทธิ์ของบริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ผู้จัดทำไม่สามารถเผยแพร่ที่อื่นได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายการตลาด บ.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu