logo

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2562 เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯในปีการศึกษาที่ผ่านมาและ การแถลงรายรับ – รายจ่าย งบดุลของสมาคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

สมารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu