logo

แนะนำการจัดทำ Portfolio และ เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอขอบคุณ

ผศ.ณัฐนันท์ แนวมาลี
หัวหน้าภาคสาขาวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)

คุณคนที่หนึ่ง แสงหิรัญ
อาจารย์ประจำภาควิชาสาขา
การออกแบบนิเทศศิลป์
(Visual Communication Design)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

และ คุณศุภวัฒน์ บุญยิ่งพัฒนะ
ฝ่ายรับนักศึกษา
ผู้ประสานงานวิทยากร

มาให้คำแนะนำการจัดทำ Portfolio และ
เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 70 คน ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 601 อาคาร 2

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu