logo

กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ โครงการ BCC Artist Award 7 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ โครงการ BCC Artist Award 7 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
#ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงนัชชา ตรงศิริวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
เด็กหญิงปราณปริยา สังข์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
——————————————————————
#ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรพุทธ เชื้อเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร
นางสาวสราลี ภักดีวนิพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
คุณครูผู้รับผิดชอบ คุณครูพิชิต ลาดธรรมมา จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu