logo

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2564
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และผู้ปกครองพบคุณครูประจำชั้น ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft teams
วันเสาร์ที่ 10 ก.ค.64

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu