logo

การแข่งขันทางวิชาการภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2017

การแข่งขันทางวิชาการภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2017
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017
ห้องหอประชุม (11-101) อาคาร 11 มหาวิทยาลัยรังสิต
“RSU English Langguage Academic Contest 2017”
นางสาวนวินดา ตั้งศิริวานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Good Deeds My Dad did”
นางสาวนภสร ไกรนรา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ
นางสาวจิดาภา สมบัติหิรัญวงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
โดย Miss Cecilia Parallag เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน
ขอบคุณภาพถ่ายบางส่วนจากเพจ RSU English Majors
[srizonfbalbum id=16]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu