logo

การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม”

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษาประเทศเมียนมา

รูปแบบกิจกรรม

 • เป็นกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม”
 • การแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • แข่งขันในระบบทีม ทีมละ ๒ คน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม)

ขั้นตอนการสมัคร

 • รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม – ๗ กันยายน ๒๕๖๑
 • กรอกใบสมัครได้ที่ www.sac.or.th เท่านั้น ไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์และหรืออีเมล์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

รางวัลการแข่งขัน

 • ชนะเลิศ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 • รางวัลพิเศษสาหรับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสอบรอบคัดเลือกสูงสุดระดับชั้นละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

หมายเหตุ
ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ณ ประเทศเมียนมา (กำหนดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) โดยครูผู้ควบคุมทีมจะได้ร่วมเดินทางไปพร้อมคณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ด้วย

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834
 • www.facebook.com/sac.anthropology

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu