logo

การประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต”

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน
 2. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ

ลักษณะโครงการและผลงาน
การประกวดวาดภาพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านการใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมอบพร้อมผลงาน
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ พร้อมแสดง ขนาดไม่เกิน 150 x 200 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) และน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม โดยใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม
 3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ภาพ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม
 4. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส มาส่งซ้ำ
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป
 6. เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงานให้ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ในทุกกรณี
 7. เมื่อส่งผลงานเข้าประกวดกับบริษัท ผู้เข้าร่วมประกวดเห็นพ้องและตกลงอนุญาตให้บริษัท และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของบริษัท เก็บข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประกวด ภายใต้วัตถุประสงค์ในการติดต่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดแสดงผลงาน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส
 8. ภายหลังจากการประกาศผล ผู้สมัครต้องติดต่อขอรับผลงานคืนภายในวันและสถานที่ที่ระบุด้านล่าง
  • ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2563 ที่ร้านไวยกรณ์เฟรม โทร. 087 001 1474 (คุณกร) หรือ 0 2680 4045 (คุณพิเชฐ) ดาวน์โหลดแผนที่จากเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก
  • ผลงานจากภูมิภาคที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนได้ที่ตัวแทนรับผลงานในภูมิภาคนั้นๆ
  • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-16.00 น. ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง
   หมายเหตุ หากผู้สมัครไม่สามารถรับผลงานคืนได้ตามวันและเวลาที่ระบุ กรุณาแจ้งผู้ประสานงานโครงการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาอีกครั้ง โดยต้องรับคืนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ร้านไวยากรณ์เฟรม หากผู้สมัครไม่ขอรับคืนภายในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยินยอมให้บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

กำหนดการ

 • รับสมัครและส่งผลงาน : 30 – 31 มีนาคม 2563 (เวลา 09.00 – 17.00 น.)
 • คัดเลือกและตัดสิน : 2 เมษายน 2563
 • ประกาศผลการตัดสินอ7 เมษายน 2563 (ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และช่องทางการสื่อสารโครงการประกวด)
 • พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ : 16 กรกฎาคม 2563
 • นิทรรศการแสดงผลงาน : 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2563

สถานที่ส่งผลงาน
ทุกภูมิภาค เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.

 • ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
  อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
  โทร. 0 2680 4045, 0 2680 1113
 • ภาคเหนือ
  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร. 084-019-2483
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
  ติดต่อ  อ.ตนุพล  เอนอ่อน โทร. 081-799-9255   
 • ภาคใต้
  Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery 17/7 หมู่1 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
  ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โทร. 086-961-8947 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : Asia Plus Art Contest
 • LINE : จิตรกรรมเอเซีย พลัส #10
 • เว็บไซต์ : www.asiaplus.co.th/artcontest
 • อีเมล : [email protected]
 • โทรศัพท์ : 0 2680 4045, 0 2680 1113

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pichet Khuntayaporn / Asia Plus Group Holdings Public Company Limited

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu