logo

“การทบทวนและการสร้างกรอบมโนทัศน์ของสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงาน”

วันที่ 20 มกราคม 2564
เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
และผู้แทนคณะครู ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In– Depth Interview)
ในโครงการวิจัย เรื่อง “การทบทวนและการสร้างกรอบมโนทัศน์ของสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงาน”
ดำเนินการโดยคณาจารย์และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบด้วย
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
ผศ.ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
ผศ.ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
คุณพ่อวิชัย โภคทวี และ
นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ
ณ ห้องศาสนา อาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu