logo

การจัดการกับอารมภ์และความเครียด.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา มิสสุรางค์ ศรีสุทธินันทน์ ได้เชิญวิทยากร ดร.วิสมล ศรีสุทธินันทน์
อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ศิษย์เก่า ASC รุ่น 88 มาเป็นวิทยากรให้วามรู้แก่นักเรียน ชั้น ม.2 เรื่องวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมภ์และความเครียด ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและผู้อื่น สามารถเผชิญปัญหาและความเป็นจริงของชีวิต รู้จักปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมภ์และความเครียดได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu