/* กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   – Assumption Convent School
logo

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา             

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อวิจัย Download
1 นายสุริยา                แจ่มจำรัส การพัฒนาทักษะการลีลาศจังหวะช่า ช่า ช่า ด้วยแบบฝึก

Basic Movement ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2 นางสาวเครือวัลย์       ตาปราบ สุขภาพดีไร้โรคอ้วนลดพุง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

3 นางสาวสุชีลา           ยิ้มไทย การพัฒนาแบบทดสอบทักษะการส่งลูกสั้นและลูกยาวในกีฬา

แบดมินตัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้

แบบทดสอบการส่งลูกสั้นของเฟรนซ์ (French Shost Serve)

และแบบทดสอบการส่งลูกยาวของพลู (Poole Long Serve)

4 นางสาวอกนิษฐ์         ชาติกานนท์ การศึกษาสาเหตุ/เหตุผลของการส่งงานเมื่อได้รับจดหมายแจ้ง

เตือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563

5 นายสุขสว่าง            ผาแดงสง่า เปรียบเทียบและพัฒนาทักษะการยิงประตูของกีฬาแชร์บอล

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu

*/