/* กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม – Assumption Convent School
logo

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อวิจัย Download
1 นายสุทัศน์                ลีดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศาสนาเปรียบเทียบโดยใช้กระบวนการ ACTIVE LEARNING ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
2 นางปัทมา                อนันตมงคลชัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาเรื่องทวีปเอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนที่ความคิด
3 นางสาวสมพร           บัณฑรวรรณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมาย 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์
4 นางสาวยุวดี             เทียนไชย การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร์ โดยใช้ Application กับการสอนปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5 นางสาวสุพัตรา          ผ่องศรี การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนผังกราฟิก แผนภูมิเวนน์ (Venn Diagram) เรื่องพระเจ้าสร้างโลก ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
6 นางสาวพรญาณี        แม้นศิริ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้การสอน on line ควบคู่กับการสอนแบบ Active Learning
7 นางแก้วใจ               กาวทอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้ชุดกิจกรรม
8 นายกรกวี              ศรีพรพาณิชเจริญ เรื่องการพัฒนาทักษะการสวดบทภาวนาแบบคริสต์ในชั้นเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9 นางสาวรัตนาวดี       แซ่ซิ้ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม

 

 

10 นางจิรัชฌา                  เปรมสุวรรณ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง พัฒนาสมัย รัตนโกสินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
11 นายชัยวัฒน์             กุลธนาภิวัฒน์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับ วิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
12 นางสาวสุภาพร          บุญภักดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์หน่วยที่ 4  เรื่องอาณาจักรสุโขทัยของนกัเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 ด้วยวิธีสอบย่อยทุกสัปดาห์

 

 

 

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu

*/