/* กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – Assumption Convent School
logo

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อวิจัย Download
1 นายศักดิ์ชัย             บุญทองดี สำรวจปัญหานักเรียนที่ขาดการส่งผลงานทัศนศิลป์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
2 นางสาวนาฏยา         งามเสงี่ยม การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีขลุ่ย ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3 นางยุวดี                 นาที การพัฒนาทักษะการใช้นาฏยศัพท์เพลงสาวอีสานรอรัก โดยใช้โปรแกรมการฝึกของ นกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
4 นางสืบสาย             เพ็ญแป้น การพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกทักษะทางศิลปะ ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
5 นางสาวเมย์ริศา        รังสิยานนท์ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ของนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

6 นายวรรณศิลป์         แตรสังข์ การใช้แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 การศึกษา 2563
7 นางสาววิสา            นิลพุดซา การพัฒนาทักษะการเป่าโดยใช้แบบฝึก Super sound Training ของนักเรียนวงดุริยางค์
8 นางสาวรติมา          ปะวะภูชะเก การศึกษาพัฒนาการทักษะการตอบสนองต่อดนตรีผ่านการเคลื่อนไหวตามทฤษฎีของดาลโครซ

 

 

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu

*/