/* กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – Assumption Convent School
logo

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อวิจัย Download
1 นางสาวอรอุมา      ศรีสังข์  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
โดยใช้แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2 นายเจษฎา          วรรณวิมลกุล การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานโดยใช้
แบบฝึกทักษะเรื่อง”คลื่น”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
3 นางจินตนา          จันทร์เจริญ การพัฒนาการเรียนรู้วิชาโลกและอวกาศ เรื่องโครงสร้างของโลก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
การสอนแบบโมลเดลซิปปา ( CIPPA MODEL )
4 นางสาวชลิฎา        ศรีประดู่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องค่าคงที่สมดุลเคมี โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5 นางสาวจริยา        ค้ำคูณรักษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสะท้อนแสง โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6 นายอรรณพ          ทองก้อน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องความหลาก
หลายของสิ่งมีชีวิตโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
7 นางสาวจรรยา       ตุ้มกุล การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
8 นางสาวอัญชลี       ไชยเลิศ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหักเหของแสง โดยใช้
แบบฝึกและการเสริมแรงสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
9 นางสาวจารุวรรณ   ชิณกธรรม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องพลังงาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันโดยใช้เทคนิค TGT
10 นางสาวกมลชนก    ชุณหะจินดา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้
เรื่องการค้นพบสารพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค STADร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์
11 นายจ๊อบ             แสงศิริ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์เรื่องเสียงโดยใช้
เทคนิค AD SCC ร่วมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน์
12 นายคุณภัทร์             สังกลม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมเรียนรู้ Coding
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรม Unplugg  Coding
13 นางวิมาเณ              คล้ายคลึง เจตคติที่มีต่อวินัยในการเรียนและการส่งงานในห้องเรียน
วิชา วิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
14 นางสาวลักษณาวดี    ธีระธรรมพิทักษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Context Diagram
โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
15 นางภรณี               สว่างรมย์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบการ
แบบการใช้สื่อเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
16 นายจิราฤทธิ์           ทิพย์ลุ้ย การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เรื่อง องค์ประกอบของมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu

*/