/* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – Assumption Convent School
logo

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ลำดับที่  ชื่อ-นามสกุล  หัวข้อวิจัย  Download
1 นางสาวธนันดา        พุ่มแสง เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
2 นางรื่นฤดี               อุ่นพิกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Conditional Sentences โดยใช้แบบทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3 นางสาวนิลรัตน์        รุจนสถิตย์ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4 นางสาวปัทมาภรณ์    ถาวรกลาง การพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5 นางวัณฑณา            ปิยรุ่งเรืองรัศมิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อ Application line มาช่วย ในการสอน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
6 นางสาวบุปผา          จันเทร์มะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคร่วมมือกันเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
7 นางสาวภารดี           ตั้งประดิษฐ์ การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ให้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง
8 นางสาวปนัสยา         สาริกภูติ การใช้ชุดเกมคาศัพท์เพื่อพัฒนาการจาคาศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
9 นางสาวสายฝน          หาญเวช การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
10 นายอภิศักดิ์              อัคพิน การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
11 นางสาวชัชชญา          วิทยา การศึกษาผลการสอนโดยใช้เพลงประกอบการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ที่ส่งผลต่อความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu

*/