logo

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อวิจัย Download
1 นางสาววราภรณ์     เที่ยงแท้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการสร้างคำ

ในภาษาไทยโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

2 นางวราลี              จินดาศิริ การพัฒนาทักษะการฟัง ดูโดยใช้เทคนิคการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
3 นางณัฐวรรณ         เวียนทอง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเรียนภาษาไทย โดยใช้แผนภาพ ความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์
4 นางวิไล                อสุนี ณ อยุธยา การพัฒนาทักษะการอ่านควบกล้ำให้ถูกต้องของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึก

5 นางพวงทอง           แก้วนาเส็ง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ

6 นางศิริวรรณ           เม่นแย้ม การพัฒนาทักษะการอ่านทำนองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนอัสสัมชคอนแวนต์โดยใช้แบบฝึก
7 นางสาววาสนา        กลิ่นหอม การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
8 นางสาวอำไพ          สะอาดเอี่ยม การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ การสอนแบบ 5 steps โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu